menu

21 tháng 11, 2017

Công ty CP 244 nạo vét rãnh xây có nắp; vá ổ gà, xử lý lún mặt đường, đào rãnh thoát nước

Nội dung:
1- Hạt 7 QL.3 - Công ty 244 vá ổ gà, xử lý lún mặt đường.

2- Hạt 7 QL.3 Công ty CP 244 đào rãnh thoát nước Km292+600 (T,P)
3- Hạt 7 - QL.3 Công ty CP 244 nạo vét rãnh xây có nắp Km273+250 (TT)


Không có nhận xét nào: