menu

28 tháng 1, 2015

Thực hiện cắm biển cấm đỗ đoạn Km42+000 đến Km44+000 trên tuyến QL.3 cũ

1. Nội dung:
Căn cứ công văn số 90/CQLĐBI-ATGT ngày 16/01/2015 của Cục Quản lý đường bộ I. Về việc chấp thuận cắm biển cấm đỗ đoạn từ Km42+000 đến Km44+000 trên tuyến QL.3.
     Chi cục QLĐBI.4 đã chỉ đạo Công ty CPĐTXD CTGT 238  ngày 28/01/2015 đã thực hiện cắm xong các biển trên.