menu

15 tháng 10, 2018

         
          Nội dung:
          Hạt 6 QL.3 - Công ty CP244 tiếp tục nạo vét rãnh, bạt lề đường trong công tác QL và BDTX đường bộ.27 tháng 9, 2018

         
         Nội dung:
         Hạt QLĐB 6 - Công ty CP 244 nạo vét rãnh dọc thoát nước trong công tác bảo dưỡng thường xuyên đoạn từ Km113+816 - Km216+000 QL.3
.

25 tháng 9, 2018


           Nội dung:
           Chi cục QLDDBI.4, Cục QLĐBI thực hiện công tác kiểm tra tải trọng xe cơ động trên các tuyến quốc lộ do Cục QLĐBI quản lý.

10 tháng 9, 2018


             1/- Nội dung:
             Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện công tác bạt lề, đắp phụ lề đường, nạo vét rãnh dọc, sửa chữa bổ sung tấm đan nắp rãnh tuyến Quốc lộ 3 đoạn Km160 - Km274 QOL.3.31 tháng 8, 2018

Nội dung: 
Công tác khắc phục bão lũ, ĐBGT bước 1 trên tuyến Quốc lộ 3 đoạn Km113+816-Km344+436

Nội dung:
Thực hiện Quyết định số 1061/QĐ-CQLĐBI ngày 22/9/2014 của Cục Quản lý đường bộ I về việc phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra các Sở GTVT nhận ủy thác quản lý Quốc lộ trong địa bàn quản lý của Cục Quản lý đường bộ I;
Thực hiện công văn số 2080/CQLĐBI-QLBTĐB ngày 25/7/2018 của Cục Quản lý đường bộ I về việc kiểm tra hiện trường việc khắc phục các tồn tại công tác BDTX QL.34 đoạn do Sở GTVT Cao Bằng quản lý ủy thác.
      Trong các ngày từ 27/8/2018 đến 29/8/2018 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 đã chủ trì phối hợp cùng Sở GTVT Cao bằng đi kiểm tra hiện trường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ do Sở GTVT Cao Bằng quản lý ủy thác. Tham gia cùng đoàn công tác có Lãnh đạo Chi cục Quản lý đường bộ I.4, Lãnh đạo Sở GTVT Cao Bằng và các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, BDTX trên các đoạn tuyến.
 


21 tháng 8, 2018

1. Nội dung: 
Thực hiện công tác QL&BDTX tháng 8/2018 Hạt 6- QL.3 Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 244 thực hiện công tác bổ sung tấm đan nắp rãnh xây tại Km213-Km214+400 QL.3 và nắn chỉnh gương cầu lồi, hệ thông biển báo trên tuyến.


2. Yêu cầu:
3. Ý kiến khác: