menu

25 tháng 5, 2017

Nạo vét rãnh Km 38+500 Quốc lộ 3

1. Nội Dung:
Tại Km38+500 rãnh xây có nắp một số vị trí đọng đất, rác gây tắc rãnh.
2. Yêu cầu: Công ty Cổ phần 238 nạo vét để đảm bảo thoát nước.


3. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 25/5/2017

Đào, nạo vét rãnh Km172+530 Quốc lộ 3

1. Nội dung:
Tại Km 172+530 quốc lộ 3 (phía trái tuyến) rãnh tắc, đọng nước. Chi Cục QLĐB I.4 yêu cầu Công ty CP 244 đào nạo vét.

2. Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 25/5/2017.