menu

26 tháng 2, 2014

PHIẾU YÊU CẦU HẠT 4 - QL.3 NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2014

1/- Nội dung yêu cầu:
- Vệ sinh rãnh dọc, phát quang cây cỏ, nắn chỉnh cọc tiêu, cột H .v.v.


2/- Thời gian thực hiện: xong trước ngày 28/02/2014
3/- Công việc khác: Không

25 tháng 2, 2014

Công tác quản lý hành lang Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3B tại lý trình Km0+030 (Phải tuyến) thuộc địa phận quản lý Hạt 1-Công ty 244. Hiện tượng xây nhà ở trong phạm vi HLATĐB và tự ý đổ bê tông trực tiếp tấm đan đặt qua rãnh thoát nước dọc làm đường đi vào nhà.
Yêu cầu Công ty 244 có biện pháp rào chắn ngay và phối hợp với đội TTĐBI.10 để xử lý theo quy định.
2. Thời hạn hoàn thành: Rào chắn xong trước ngày 28/02/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

24 tháng 2, 2014

Công tác Quản lý hành lang công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: trên tuyến QL3 tại lý trình Km240+670 (phải tuyến) thuộc địa phận Hạt 7-Công ty 244 quản lý. Hiện tượng vật liệu xây dựng tập kết  trái phép trong phạm vi HLATĐB.
Yêu cầu Hạt 7-Công ty 244 phối hợp với Đội TTĐBI.10 và Chính quyền địa phương có biệm pháp giải tỏa ngay toàn bộ vật liệu trên để đảm bảo ATĐB.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 03/03/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.

18 tháng 2, 2014

Công tác Quản lý hành lang ATĐB trên tuyến QL3, Thuộc địa phận quản lý Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Trên tuyến QL3 thuộc địa phận quản lý Hạt 7-Công ty 244. Hiện tượng vi phạm hành lang ATĐB xảy ra nhiều cụ thể tại Km265+760( P ) công trình đào và san lấp mặt bằng, Km265+500( T ) công trình san lấp mặt bằng.


Yêu cầu Công ty 244 phối hợp cùng Đội TTĐBI.10 lập biên bản dừng thi công và có biện phám xử lý ngăn chặn vi phạm cho rào chắn ngay các vị trí vi phạm trên.
2. Thời hạn hoàn thành: Rào chắn xong trước ngày 19/02/2014.
3. Các vấn đề khác: không.


14 tháng 2, 2014

Công tác quản lý công trình cầu QL3B thuộc địa phận quản lý Hạt 3-Công ty 244.

1. Nội dung yêu cầu thực hiện: Cầu Thà Trang lý trình Km89+111.QL3B. Hiện nay địa phương đã cắm buộc cột điện vào lan can cầu.

Yêu cầu Hạt 3-Công ty 244 phối hợp với địa phương, đội thanh tra đường bộ I.10 xử lý tháo dỡ ngay, để đảm bảo ATGT và bảo vệ kết cấu cầu.
2. Thời hạn hoàn thành: Xong trước ngày 15/02/2014.
3. Các vấn đề khác: Không.