menu

19 tháng 5, 2016

Giải tỏa hành lang ATGT đoạn Km75+000 - Km113+816/QL3, tỉnh Thái Nguyên.

     Hôm nay ngày 19/05/2016 Chi cục Quản lý đường bộ I.4 phối hợp với Hạt 2 QL3 - Công ty CP 238 và các đơn vị xã, phường trên đoạn tuyến Km75+000 - Km113+816/QL3, tỉnh Thái Nguyên. Tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao nhận thức cho người dân về trật tự hành lang ATGT. Đồng thời tổ công tác cũng đưa ra những biện pháp mạnh đối với các cá nhân vi phạm không tự giác hoàn trả lại hành lang ATGT.12 tháng 5, 2016

Giải quyết trật tự hành lang ATGT trên tuyến QL3, tỉnh Thái Nguyên.

      Chi cục Quản lý đường bộ I.4 thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tiến hành tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho các hộ dân sinh sống hai bên đường QL3 và kịp thời xử lý các vi phạm hành lang ATGT.